ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1702/24-06-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) σύμφωνα με την Υ.Α. Α2-861/13 (Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Y.) άρθρο 96 § 1 και 10 αλλά και του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 στην επιχείρηση: «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΣΤΡ. ΜΕΡΙΣΙΩΤΗ» με έδρα: ΛΕΚΚΑ 22, ΑΘΗΝΑ, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 17/06/2014, διαπιστώθηκε έλλειψη ειδικού εντύπου «Φύλλου Διαμαρτυρίας» κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 96 § 1 και 10 της Υ.Α. Α2-861/13.