ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1944/23-07-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) σύμφωνα με την Υ.Α. Α2-861/13 (Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Y.) άρθρο 96 § 10 στην επιχείρηση: «ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ & ΣΙΑ ΟΕ», ΚΑΦΕ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΜΠΑΡ, Μητροπόλεως 26, ΑΘΗΝΑ, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 15/07/2014, διαπιστώθηκε έλλειψη φύλλου διαμαρτυρίας, κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 και του άρθρου 96 § 1 της Υ.Α. Α2-861/13.