Με την υπ’ αρ.1366/15-3-24   απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 10 του  άρθρου 76  της Υ.Α 91354/2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο  4  παρ. 1 & 2  και  το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013), στην επιχείρηση «MY LOLLIPOP  O.E. KAΦΕ ΜΠΑΡ» που βρίσκεται επί της οδού Περσεφόνης 33 στην Αθήνα  επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές της παραπάνω Υπηρεσίας στις 2-3-2024  στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι δεν τηρείτο στο κατάστημα έντυπο φύλλο διαμαρτυρίας σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο του καταστήματος για τη διατύπωση παραπόνων των πελατών, κατά  παράβαση του άρθρου 76 παρ. 1 της προαναφερόμενης Υ.Α. 91354/2017, όπως ισχύει.