Με την αρ. πρωτ.255/02-02-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.500€ (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) σύμφωνα με Κ.Υ.Α. 45231/2017 (ΦΕΚ Β΄1445/27.04.2017) άρθρο 4 παραγρ. 1, 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 65 του  Ν. 4446/16 στην επιχείρηση MUHAMMAD ASHRAF, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΣΑΠΦΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 10-01-2024, διαπιστώθηκε έλλειψη μηχανισμού αποδοχής κάρτας ή πληρωμής με κάρτα (POS) ως όφειλε, για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμών που πραγματοποιούν οι καταναλωτές, κατά παράβαση του άρθρου 65 του Ν. 4446/16 σε συνδυασμό με τις Κ.Υ.Α 45231/2017 (ΦΕΚ Β΄1445/27.04.2017), Κ.Υ.Α 86437/2017(ΦΕΚ Β΄ 2881/21.08.2017) και Κ.Υ.Α 133473/11.12/2017 (ΦΕΚ Β΄4309/11.12.2017).