Με την αρ. πρωτ. 4036/02-08-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «MIAH TURON TOY AHMED MINI MARKET», Aχαρνών 45, Αθήνα διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 14-07-2022, διαπιστώθηκε έλλειψη μηχανισμού αποδοχής καρτών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS) ως όφειλε σε λειτουργία, για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμών που πραγματοποιούν οι καταναλωτές. Τα παραπάνω αποτελούν παραβάσεις  του άρθρου 65 του Ν. 4446/16 σε συνδυασμό με τις Κ.Υ.Α 45231/2017 (ΦΕΚ Β΄1445/27.04.2017), Κ.Υ.Α 86437/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2881/21.08.2017) και Κ.Υ.Α 133473/11.12/2017 (ΦΕΚ Β΄4309/11.12.2017).