Με την αρ. πρωτ. 5264/18-11-2021 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «ALBENAIORDANOVA ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ – ΥΠΗΡ. ΔΙΑΜ/ΣΗ», Σπάρτης 2, 11252 Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 25-10-2021, διαπιστώθηκε έλλειψη μηχανισμού αποδοχής κάρταςήπληρωμής με κάρτα (POS) ως όφειλε, για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμών που πραγματοποιούν οι καταναλωτές. Τα παραπάνω αποτελούν παραβάσεις του άρθρου 65 του Ν. 4446/16 σε συνδυασμό με τις Κ.Υ.Α 45231/2017 (ΦΕΚ Β΄1445/27.04.2017), Κ.Υ.Α 86437/2017(ΦΕΚ Β΄ 2881/21.08.2017) και Κ.Υ.Α 133473/11.12/2017 (ΦΕΚ Β΄4309/11.12.2017).