ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24§2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την με αρ. πρωτ. 4518/29-4-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «Ε.Σ. ΕΥΡΩΜΑΡΚΕΤ A.E.», και στο υποκατάστημα Ελ. Βενιζέλου 27, στην Αγία Βαρβάρα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 15/04/2014, διαπιστώθηκε η διάθεση προς πώληση βοείου κρέατος ως προερχόμενο από μόσχο, γεγονός που αποτελεί παράβαση του Αρθρ. 2§1β της Υπ. Απόφασης Α2-861/13 (ΦΕΚ 2044/Β΄/13), σε συνδυασμό με το Αρθρ. 26§1α της παραπάνω Υπ. Απόφασης.