Με την υπ’αρ.5654/6-10-2023  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ  (3.000,00  €),  σύμφωνα με την παράγραφο 6Ε του  άρθρου 34  της  Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», όπως ισχύει, σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2  και  το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013), στην επιχείρηση  “ΚΟΛΟΒΙΝΑ  ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΑ– ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ” (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΧΘΥΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ No 71, ΑΘΗΝΑ, επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις  27-9-2023  στην παραπάνω επιχείρηση,  διαπιστώθηκε  ότι για το αλίευμα «ΟΥΓΕΝΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» αναγραφόταν στην  πινακίδα πώλησης η ένδειξη «ΕΛΛΑΔΟΣ», ενώ ήταν ανακριβής – παραπλανητική, καθώς  το τιμολόγιο αγοράς ανέγραφε «ΤΟΥΡΚΙΑΣ», κατά παράβαση του άρθρου 34  παρ.1 Δ   της Υ.Α. 91354/2017, όπως ισχύει.”