Με την υπ’ αριθμ. E.M. 193/17-03-2023 απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) στην επιχείρηση ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 084199465 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ως εξής:

α. 3.000,00€ σύμφωνα με το άρθρο 22§2Γ της Υ.Α. με αριθμ. 91354 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/30.8.17) για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων (προέλευση) επί της συσκευασίας και

β. 3.000,00€ σύμφωνα με το άρθρο 23§4Γδ της ως άνω Υ.Α. για  ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων στα εκδιδόμενα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης

διότι όπως διαπιστώθηκε το προϊόν «Μέλι Ανθέων F&B Συσκευασία 5kg» με την επωνυμία F&B της εταιρίας «ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ Α.Ε.» με B.C. 5204211000308, αρ. παρτίδας 2914222 και ημ. λήξης 17/10/2025» ανέγραφε ως Χώρα Προέλευσης/Συγκομιδής Βουλγαρία ενώ οι χώρες συγκομιδής ήταν Βουλγαρία-Κίνα.