Με την υπ’ αρ. 1293/13.03.2024 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00 €) ευρώ στην επιχείρηση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛ. ΓΚΛΙΑΤΗΣ με έδρα στην Λεωφ.Βουλιαγμένης 181 ΤΚ 166 74 στην Γλυφάδα, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας την 06.03.2024 στο κατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης με πινακίδα «ΒΕΝΕΤΗΣ» διαπιστώθηκε σε ένα είδος/κωδικός προϊόντος απαίτηση και είσπραξη υψηλότερου τιμήματος από αυτό που προκύπτει από την πληροφορία που παρέχεται στον καταναλωτή, κατά παράβαση του Κεφαλαίου 1Α άρθρου 2Γ§8 της Υ.Α. 91354/17 Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του ν.4177/13.