Με την υπ’ αριθμ. E.M. 692/8-12-2021 απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2500,00 €) στην επιχείρηση ΓΚΟΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ σύμφωνα με τα άρθρα 1§1 και 2§14Α της Υ.Α με αριθμ.91354 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/30.8.17) για παράβαση των άρθρων 1§1 και 2§1Β αυτής διότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν τα παρακάτω:

  • για το είδος «σταφίδα» δεν υπήρχε πινακίδα πώλησης με τις απαιτούμενες ενδείξεις
  • για το είδος «τσάι του βουνού» δεν υπήρχε πινακίδα πώλησης με τις απαιτούμενες ενδείξεις
  • για το είδος ρεβίθια Δομοκού ΑΑΑ υπήρχε πινακίδα πώλησης με ελλείπεις ενδείξεις