Με την υπ’ αριθμ. E.M. 312/16-05-2022 απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1000,00 €) στην επιχείρηση MΑΡΚΕΤ IN ΑΕΒΕ σύμφωνα με το άρθρο 1§4Α της με αρ. 91354 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30.8.2017) για παράβαση του άρθρου 1, παρ. 1 & 2 αυτής, διότι, όπως προέκυψε από τον έλεγχο για το προϊόν «6 Πασχαλινά Βαμμένα & βρασμένα αυγά ΤΣΑΚΙΡΗ» με BC 5202558012534 και ημ. λήξης 03/05/2022 δεν υπήρχε πινακίδα πώλησης με τις απαιτούμενες ενδείξεις.