Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 581/27-05-2024 Απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1000,00€) στην επιχείρηση με την επωνυμία MONOLITH GR ΑΦΟΙ ΚΕΣΙΔΗ ΟΕ με έδρα την Αγρ. Περ. Νεοχωρούδας και Α.Φ.Μ. 099436970 της Δ.Ο.Υ. Ιωνίας σύμφωνα με τo άρθρο 50§9Α της με αρ. 91354 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/30.8.2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2542/Β’/18.04.23),  διότι, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, που πραγματοποιήθηκε στο υποκατάστημα της επιχείρησης MIX MARKT ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤΙΔΗ Ι.Κ.Ε. στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 35, Αχαρναί διαπιστώθηκε ότι για το είδος «NUT MAKER» της εταιρίας ΠΙΚΑΙ, το οποίο βρισκόταν στα ράφια πώλησης του υποκαταστήματος και το οποίο διαθέτει στην ελληνική αγορά η εταιρία MONOLITH GR ΑΦΟΙ ΚΕΣΙΔΗ ΟΕ (βλ. σημείο 7), δεν υπήρχαν επί της συσκευασίας αλλά ούτε και εντός οι απαιτούμενες ενδείξεις στα ελληνικά, κατά παράβαση του άρθρου 50 της ως άνω Υ.Α..