Με την υπ’ αριθμ. E.M. 806/24-10-2022 απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00€) στην επιχείρηση ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ – ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 1§4Α της με αρ. 91354 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30.8.2017) για παράβαση του άρθρου 1, παρ. 1 & 2 αυτής, διότι, όπως προέκυψε από τον έλεγχο για το προϊόν «ΜΑΝΟΥΣΟΣ- Εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο» 1L με LOT 220116097 και ημ. λήξης 01/10/2023 δεν υπήρχε πινακίδα πώλησης με τις απαιτούμενες ενδείξεις.