Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 833/13-09-2023 Απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) στην επιχείρηση SANTA NICOLAS I.K.E. με δ.τ. NUEVO LOCA σύμφωνα με το άρθρο 70§4Α της με αρ. 91354 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30.8.2017) για παράβαση του ιδίου άρθρου διότι, όπως προέκυψε από τον έλεγχο, η επιχείρηση δεν διαθέτει αναρτημένο τιμοκατάλογο.