Με την υπ’ αρ. 272405/06-03-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) στην επιχείρηση «ELGYS A. AHMETAJ» με έδρα στην Βασιλική Λευκάδας, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 24/2/2023 στο κατάστημα μαζικής εστίασης «STARFISH» της ανωτέρω επιχείρησης επί της Ακτής Θεμιστοκλέους 302 στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε διαθέσιμος για το κοινό τιμοκατάλογος για την πληροφόρηση ατόμων με αναπηρία (σε γραφής Braille), κατά παράβαση της παρ.  1B του άρθρου 70 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ..