Με την υπ’ 1638 σχετ.1646/29-3-24  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο τριών χιλιάδων  ευρώ  (3.000,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 5 του  άρθρου 35   της Υ.Α. 91354/2017   (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), όπως ισχύει,  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2  και  το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013), στην επιχείρηση  «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΪΜΟΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΧΘΥΩΝ»  που βρίσκεται  επί της οδού Aθηνάς 44 στην Αθήνα  (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΧΘΥΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΓΚΟΣ 7-8-9), επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές της παραπάνω Υπηρεσίας στις 15-3-2024  στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν «ΓΑΡΙΔΑ ΧΟΝΤΡΗ-ΓΑΜΠΑΡΗ» , που ήταν κατεψυγμένο, είχε κάνει απόψυξη ο ίδιος, κατά  παράβαση του άρθρου 35 παρ. 1 της προαναφερόμενης Υ.Α. 91354/2017, όπως ισχύει.