Με την υπ. αρ. 1210/18-03-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ  (2.000,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 7Ε του άρθρου 13 της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» σε  συνδυασμό με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2 και το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013), στην επιχείρηση-μίνι μάρκετ «SUMAYA AND NAHED MINI MARKET AHAD MD ABDUL» που βρίσκεται  επί της οδού Μενάνδρου 49 στην Αθήνα, επειδή κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε  στις 09/03/22 από υπαλλήλους της ανωτέρω Δ/νσης   στην ανωτέρω επιχείρηση,  διαπιστώθηκε ότι στο προϊόν «Sweet Toast Olympic» με BC 0745114131270, που διετίθετο προς πώληση  είχε παρέλθει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (16-02-2022) (τεμάχια 14), κατά παράβαση του άρθρου 13 παρ.2Α της Υ.Α.91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/30-08-17, τεύχος Β΄).