Με την υπ’ αρ. 724073/14-06-2024 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΕΤΕΚΑ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 094122064 ΔΟΥ: ΦΑΕ Πειραιά και έδρα στην Λ. Δημοκρατίας 142 στο Πέραμα, για τους παρακάτω λόγους:

Το δείγμα βυτιοφόρου πετρελαίου κίνησης που παρεδόθη στους ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 14/05/2024, κατά τον έλεγχο της δειγματοληψίας, από  πρατήριο υγρών καυσίμων στον Αγ. Ι. Ρέντη, βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι έχει σημείο ανάφλεξης μικρότερο των 40 οC αντί του ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου για το πετρέλαιο κίνησης που είναι 55 οC και συνεπώς αποκλίνει από τις επίσημες προδιαγραφές του Κράτους, παράβαση για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ.5 του ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 8.1 περ. ii της Υ.Α. Δ19/Φ11/οικ. 13098/1156/2010.