Με την υπ’ αριθμ. E.M. 538/13-07-2022 απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00€) στην επιχείρηση ΛΟΥΠΑΝΤΣΙΟΥΚ ΤΑΤΙΑΝΑ – ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ-ΤΥΠΟΠ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 29§5Γα της με αρ. 91354 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30.8.2017) για παράβαση του άρθρου 29§4 αυτής, διότι, όπως προέκυψε από τον έλεγχο, για το προϊόν «Τομάτες» δεν αναγραφόταν επί της πινακίδας πώλησης η προέλευση, η ποικιλία και ο αριθμός παρτίδας παραγωγής.