Με την αρ. πρωτ. 5650/18-10-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΑHMED SALIM του HOSAIN ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» Ακαδημίας 65, Αθήνα διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 10-10-2022, διαπιστώθηκε έλλειψη τιμών α. στους χυμούς και β. στις μπύρες στα ψυγεία του περιπτέρου κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.