ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 582/10-03-2014 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «KHANBABUL ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΨΙΛΙΚΑ» με έδρα στην οδό Zήνωνος 26, Αθήνα, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 04/03/2014, διαπιστώθηκε ελλειπής τήρηση πινακίδων τιμών και προελεύσεων σε προϊόντα μαναβικής εντός του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 4β της Υ.Α. Α2-861/13.