Με την υπ’ αριθμ. E.M. 804/19-10-2022 απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00€) στην επιχείρηση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΕΣΤΙΑ Α.Ε. με σύμφωνα με το άρθρο 71§4Α της με αρ. 91354 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30.8.2017) για παράβαση του άρθρου 71, παρ. 3Β αυτής, διότι, όπως προέκυψε από τον έλεγχο στο υποκατάστημα Αεροδρομίου ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ- Τμήμα Αφίξεων, για το προϊόν «κρουασάν βουτύρου» δεν υπήρχε επί της πινακίδας πώλησης η ένδειξη «κατεψυγμένο».