Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 607/27-05-2024 Απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00€) στην εταιρία ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε., με Α.Φ.Μ. 094211509 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, σύμφωνα με το άρθρο 50§9Β της με αρ. 91354/2017 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β’/30.8.2017) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, διότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο στo υποκατάστημα της επιχείρησης INTERSPORT ATHLETICS AEE στα Σπάτα διαπιστώθηκε ότι για το είδος «Adrenalyn XL 2023-2024 Super League Var 001 Πασχαλινή Λαμπάδα PA» Μod: 2110026874 με BC 8051708017281 της εταιρίας PANINI, για το οποίο υπεύθυνος διανομής είναι η εταιρία ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε δεν αναγράφονταν επί της συσκευασίας ή επί της λαμπάδας όλες οι απαιτούμενες ενδείξεις για το κερί, κατά παράβαση του άρθρου 50 της ως άνω Υ.Α.