Με την υπ’αρ. 6912/25-4-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο  πεντακοσίων  (500,00) ευρώ  σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.2β  της  υπ’αρ. Α2-861/14-8-2013 Υπουργικής Απόφασης  «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)  σε  συνδυασμό με το  άρθρο 4 (παρ. 1 & 2) του  Ν.4177/13  στην επιχείρηση «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (έδρα: Αγ. Δημητρίου 63, 17456, Άλιμος), επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας στις  15-04-14 στο υποκατάστημα-σουπερμάρκετ  της  ανωτέρω εταιρείας που βρίσκεται στην Καλλιθέα  επί της οδού Δημοσθένους 101, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν στην πινακίδα ραφιού λιανικής δύο από τις απαιτούμενες ελάχιστες ενδείξεις (ποιότητα του είδους και χώρα καταγωγής-προέλευση) στο προϊόν ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ  “AGORA”, τα οποία διατίθετο χύδην, κατά  παράβαση της παρ. β & γ του άρθρου 11 της υπ’αρ. Α2-861/14-8-2013 Υπουργικής Απόφασης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων  και  Παροχής Υπηρεσιών» .