Με την υπ’αρ. 16507/3-10-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων (1000,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ.9 β.της  υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε  συνδυασμό με το  άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του  Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση “ Θ.Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕ  ” [έδρα: Κολοκοτρώνη 4 στο Κρυονέρι Αττικής], επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας,  στις 25.09.2014, στο κατάστημα της επιχείρησης  «MAX STORES ΑΒΕΕ», που βρίσκεται στο Παλ. Φάληρο (Αγ. Βαρβάρας 39), διαπιστώθηκε ότι : α) το τετράδιο με barcode5201303239240 50φύλλων /ριγέ ,της εταιρείας Θ.Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕ (σύμφωνα με το υπ.’ αρ. 622521/14-08-2014 τιμολόγιο δελτίο αποστολής) δεν έφερε το όνομα του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή του υπευθύνου διάθεσης του προϊόντος στην ελληνική αγορά και β)  το τετράδιο με barcode 5201303218115 50φύλλων (ΟΝΕ 1), της εταιρείας Θ.Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕ (σύμφωνα με το υπ.’ αρ.615379/04-06-2014 τιμολόγιο- δελτίο αποστολής) δεν έφερε την ονομασία πώλησης του προϊόντος  καθώς και  το όνομα του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή του υπευθύνου διάθεσης του προϊόντος στην ελληνική αγορά .Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση του άρθρου 68 παραγρ. 1 α. και β. της Υ.Α. Α2-718 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».