Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 434/18-05-2023 Απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) στην επιχείρηση ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΙΚΕ, στη Σεραφείμ Τσακμάνη 39, στο Λαγκαδά, σύμφωνα με το άρθρο 23§4Γγ της Υ.Α. με αριθμ. 91354 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/30.8.17) για παράβαση της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου, για ελλιπή αναγραφή των απαιτούμενων ενδείξεων στα εκδιδόμενα παραστατικά εμπορίας, καθώς η ανωτέρω εταιρεία διακίνησε το προϊόν «Μέλι 12kg Δοχείο Ε.Ε.» με το με αρ. 00ΚΤΔ000466/04-10-2022 Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής χωρίς να αναγράφεται η χώρα συγκομιδής του είδους.