[άρθρο 24§2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την με αρ. πρωτ.195/15-1-2015 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση ΤΡΟΦΟΣ ΕΛΛΑΣ LTD –  ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ, με έδρα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, οδός  Άγιου Ιωάννη Ρέντη 82, σύμφωνα με το Άρθρο 10 § 5β της Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2090/Β΄/2014), λόγω ελλιπής αναγραφής επί της συσκευασίας «χειροποίητου κέικ με κρέμα» που διανέμει, των απαραίτητων ενδείξεων  (Άρθρο 10 § 3,4  της ανωτέρω Υπ. Απόφασης), το οποίο αποτελεί παράβαση του Άρθρου 14 § 1 της παραπάνω Υπ. Απόφασης και του άρθρου 6 του Ν.4177/13, διότι η Υπηρεσία ύστερα από έλεγχο που διενήργησε στις 19/12/2014 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ίλιον Αττικής, διαπίστωσε  ότι η ελεγχόμενη επιχείρηση είχε εκθέσει προς πώληση τεμάχια «χειροποίητου κέικ με κρέμα» που δεν έφεραν τις απαιτούμενες ενδείξεις, τα οποία είχε προμηθευτεί από την ΤΡΟΦΟΣ ΕΛΛΑΣ LTD.