Με την υπ’αρ. 793/19-1-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο ΧΙΛΙΩΝ (1000,00)ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ.1α και το άρθρο 81§2.2 της υπ.αρ.Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών(Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»(ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-13)στην επιχείρηση «ΡΟΜΕΟ-ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ-ΑΦΟΙ Π.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΑΒΕΕ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ-ΚΥΠΡΟΥ 19 ΤΑΥΡΟΣ», επειδή σύμφωνα με ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ της Β΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών – Τμήμα Γ΄ του Γενικού Χημείου του Κράτους το Α΄δείγμα το προιότος «ΜΠΟΤΑΚΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ Νο 36 ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ», που δειγματίστηκε από την Υπηρεσία μας στις 23/10/13 και το οποίο διέθετε προς πώληση η προαναφερόμενη επιχείρηση, είναι ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, διότι η επισήμανση για τη σύσταση της φόδρας είναι ελλιπής κατά παράβαση του άρθρου 81§2.2 της ΥΑ Α2-861 «ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ» και διότι επί του προιόντος δεν αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία του υπευθύνου που θέτει το προιόν σε κυκλοφορία κατά παράβαση του άρθρου 68 §2 α της ΥΑ Α2-861«ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ». Το δείγμα είναι σύμφωνο με το άρθρο 67 και το Παράρτημα ΧVII του Κανονισμού(ΕΚ) 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.