Με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 473/19.05.2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη, συνολικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ ( 2 Χ 5.000 = 10.000 € ) για  παράβαση του άρθρου 104 παρ . 6 της Υ.Α. 91354 /2017 (Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ 2983 / Β΄/30.08.2017) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 109034 / 2018 (ΦΕΚ 4913/Β΄/2018) και ισχύει, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το άρθρο 104  παρ. 10 της ως άνω Υπουργικής  Απόφασης , στην εταιρεία «ΚΑΛΥΨΩ  Κ.Ε.Α.  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που βρίσκεται  στο  Μαρούσι Αττικής στην οδό Χειμάρας 8α,  με Α.Φ.Μ. 999644611  και  Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, διότι κατά τον έλεγχο που έγινε στο με αριθμό κυκλοφορίας ΖΚΤ 2170 βυτιοφόρο όχημα διανομής πετρελαίου  θέρμανσης με το οποίο διακινείται πετρέλαιο θέρμανσης για λογαριασμό της ως άνω  αναφερομένης εταιρείας, και αφορούσε τα στοιχεία του   διαπιστώθηκε ότι σε δύο (02) Συγκεντρωτικά Δελτία Αποστολής με την επωνυμία της ως άνω εταιρίας που αφορούσαν παραδόσεις ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης προς τελικούς καταναλωτές  με αριθμούς 2030 και 2031/ ΣΕΙΡΑ Α /ημερομηνία 02.11.2022,  δεν αναγραφόταν όπως υποχρεούται ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου από το ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, η οποία παραμένει στον πωλητή και  επισυνάπτεται στο στέλεχος του αντίστοιχου Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής.