Με την αρ. πρωτ. 744 /  05.07.2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη,  πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 € ) ( ήτοι 500 x 8 = 4.000 € )  για παράβαση του άρθρου 105 παρ . 1Δ της Υ.Α. 91354 /2017  ( Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ) ( ΦΕΚ 2983/ Β΄ /30.08.2017 ) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 109034 / 2018 (ΦΕΚ 4913/Β΄/2018) και ισχύει ,το ύψος του οποίου  καθορίζεται από το άρθρο 105  παρ. 3 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης , στην εταιρεία   «Χ.Δ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε» που βρίσκεται στην οδό Αναργυρούντος 49 & Δυρραχίου  στη Βάρη Αττικής,  με Α.Φ.Μ. 121161198  και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας , διότι κατά τον έλεγχο που έγινε στα παραστατικά λιανικής πώλησης που έστειλε στην Υπηρεσία μας η εταιρεία με το από 1/4/2024 mail και έλαβε το αριθμ. Πρωτ. 422/15-4-2024 διαπιστώθηκαν τα  παρακάτω :

Σε οκτώ ( 08 ) αποδείξεις με την επωνυμία της ως άνω εταιρίας που αφορούν παραστατικά λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης προς τελικούς καταναλωτές με αριθμό 421/ 9-12-2022, 629/ 23-1-2023, 817/ 10-2-2023, 930/ 24-2-2023,  1004/18-3-2023, 1114/4-11-2023, 1342/ 21-12-2023, 1627/2-2-2024 με σειρά ΑΛΠ Α  δεν αναγράφονταν όλα τα στοιχεία του άρθρου 105 των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ  και συγκεκριμένα δεν αναγραφόταν στα παραστατικά το όνομα του οδηγού του βυτιοφόρου που έκανε τη παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης.