[Άρθρο 24 & 2 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α΄)]

Με την με αρ. πρωτ. ΕΜ-1703/3.12.2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π. Ε. Ανατολικής Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ.5β της με αρ. Α2-718/14 Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31.7.2014) στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα στην Καλαμαριά (οδός Εθ. Αντιστάσεως αρ.7) διότι, στο δελτίο αποστολής του δείγματος «ΜΠΡΙΓΚΕΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» δεν αναγράφονταν η προέλευση και η πηγή του κατά παράβαση του άρθρου 133 παρ. 4 της Υ.Α. Α2-718/14.