[Άρθρο 24 & 2 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α΄)]

Με την με αρ. πρωτ. ΕΜ-1702/3.12.2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €) σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ.5δ της με αρ. Α2-718/14 Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31.7.2014) στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα στην Καλαμαριά (οδός Εθ. Αντιστάσεως αρ.7) διότι, το δείγμα «ΜΠΡΙΓΚΕΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» βρέθηκε Μη Κανονικό ως προς την επισήμανση (η πλαστική συσκευασία δεν έφερε στην ελληνική γλώσσα τις απαιτούμενες ενδείξεις και δεν αναγράφονταν τα στοιχεία του υπεύθυνου διάθεσης και ο τόπος παραγωγής) κατά παράβαση του άρθρου 133 παρ. 1 της Υ.Α. Α2-718/14.