Με την με αρ. πρωτ. 3089/05-10-2021 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000,00) στην επιχείρηση «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΙΑΧΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Κ.», με έδρα Κ.Α.Α.- Κ2 06Α Νο23-24 στον Αγ. Ι. Ρέντη διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 07/09/2021, διαπιστώθηκε ελλιπής αναγραφή ενδείξεων της κατάταξης του σφαγίου επί των παραστατικών διακίνησης νωπού κρέατος βοοειδών, σύμφωνα με την Κοινοτική Κλίμακα Κατάταξης, όπως αυτή ορίζεται στο Αρθρ. 18§4 της Υ.Α. 91354/17 (ΦΕΚ 2983/Β’/30-8-2017), όπως τιμωρείται με το Αρθρ. 18§5Γ της ιδίας παραπάνω Υπ. Απόφασης 91354