Με την με αρ. πρωτ. 3186/29-10-2021 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000,00) στην επιχείρηση «ΚΡΕΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΣ Α.Ε.», με έδρα στην οδό Πύργου 21, στο Μοσχάτο, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 07/09/2021, διαπιστώθηκε ελλιπής αναγραφή ενδείξεων της κατάταξης του σφαγίου επί πέντε (5) παραστατικών διακίνησης νωπού κρέατος βοοειδών, σύμφωνα με την Κοινοτική Κλίμακα Κατάταξης, όπως αυτή ορίζεται στο Αρθρ. 18§4 της Υ.Α. 91354/17 (ΦΕΚ 2983/Β’/30-8-2017), όπως τιμωρείται με το Αρθρ. 18§5Γ της ιδίας παραπάνω Υπ. Απόφασης 91354.