Με την με αρ. πρωτ. 3198/29-10-2021 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000,00) στην επιχείρηση «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΙΑΧΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Κ.», με έδρα Κ.Α.Α.- Κ2 06Α Νο23-24 στον Αγ. Ι. Ρέντη διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 07/09/2021, διαπιστώθηκε ελλιπής αναγραφή ενδείξεων της κατάταξης του σφαγίου επί δύο (2) παραστατικών διακίνησης νωπού κρέατος βοοειδών, σύμφωνα με την Κοινοτική Κλίμακα Κατάταξης, όπως αυτή ορίζεται στο Αρθρ. 18§4 της Υ.Α. 91354/17 (ΦΕΚ 2983/Β’/30-8-2017), όπως τιμωρείται με το Αρθρ. 18§5Γ της ιδίας παραπάνω Υπ. Απόφασης 91354