Με την υπ. αρ.  1343/23-03-2022  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του  άρθρου 71 της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» σε  συνδυασμό με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2 και το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013, στο αναψυκτήριο «ΜΠΙΤΑ ΝΤΟΝΙΚΑ» που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Σοφοκλέους 20 , επειδή κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 16/03/22 από υπαλλήλους της ανωτέρω Δ/νσης στην ανωτέρω επιχείρηση,  διαπιστώθηκε  ότι στον τιμοκατάλογο για το προϊόν «Τορτίγια» δεν αναγραφόταν η ένδειξη  ότι είναι κατεψυγμένο, ενώ βρέθηκε στην κατάψυξη του καταστήματος και ήταν κατεψυγμένο,  κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ.3Β  της Υ.Α. 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/30-08-17, τεύχος Β΄).