Με την υπ’ αριθμ. E.M. 530/02-06-2023 απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00€) στην επιχείρηση ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 084199465 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 22§2Β της Υ.Α. με αριθμ. 91354 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/30.8.17) για ελλιπή αναγραφή ενδείξεων (προέλευση) επί της συσκευασίας διότι κατά τον έλεγχο βρέθηκε το προϊόν Μέλι με την επωνυμία F&B το οποίο έφερε ενδείξεις επί της συσκευασίας «Μέλι Ε.Ε. Επαγγ. συσκευασία 12kg με B.C. 5204211614406, αρ. παρτίδας 221003 και ημ. λήξης 02/10/2024» χωρίς να αναγράφεται η ένδειξη της Χώρας Συγκομιδής κατά παράβαση του άρθρου 22§1 της ως άνω Υ.Α.