Με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 1083 / 17.11.2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη, συνολικό πρόστιμο χιλίων τετρακοσίων ευρώ (  1.400  € )  για παράβαση του  άρθρου 101 παρ . 2Η   της Υ.Α. 91354 /2017  ( Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. )  ( ΦΕΚ 2983/ Β΄ /30.08.2017 ) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 109034 / 2018 (ΦΕΚ 4913/Β΄/2018) και  ισχύει  , για ελλιπείς ενδείξεις δειγμάτων καυσίμου βυτιοφόρου οχήματος το ύψος του οποίου  καθορίζεται  ( 700 € ανά δείγμα καυσίμου  , δηλαδή 2 Χ 700 € = 1.400 € )  από το άρθρο 101 παρ. 4Β της ως άνω αναφερομένης Υπουργικής Απόφασης , στην εταιρεία ΣΙΛΚ ΟΙΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.Π.Τ.Ν.Ξ.Ε.   που βρίσκεται στη Ρόδο στο 3ο ΧΛΜ. Ρόδου Λίνδου ,  με Α.Φ.Μ. 094231613  και  Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ .

       Και συγκεκριμένα διότι κατά την διάρκεια δειγματοληψίας που πραγματοποιήθηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας την 01/11/2023 και σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. πρωτ. οικ. 1032/31.10.2023 και α.α. 162 εντολή ελέγχου στο πρατήριο υγρών καυσίμων με την επωνυμία « GTM PALLINS FUELS EE »  που  βρίσκεται στην Παιανία Αττικής στη Λ. Σπάτων 185  και αφορούσε τα προϊόντα  βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων και πετρέλαιο κίνησης με ταυτόχρονη  λήψη των αντιστοίχων δύο  ( 2 ) δειγμάτων καυσίμων βυτιοφόρου οχήματος που έφεραν πάνω τους σφραγίδες  με νούμερα σφραγίδων 11914 και 11937 μαζί με τις σχετικές ταμπέλες ενδείξεων που οφείλουν να τα συνοδεύουν διαπιστώθηκε ότι  σε αυτές δεν αναγραφόταν ο αριθμός της σφραγίδας του διαμερίσματος του βυτιοφόρου οχήματος που τα παρέδωσε.