Με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 1098 / 16.11.2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη, συνολικό πρόστιμο χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400  €) για παράβαση του  άρθρου 101 παρ . 2Η   της Υ.Α. 91354 /2017  ( Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. )  ( ΦΕΚ 2983/ Β΄ /30.08.2017 ) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 109034 / 2018 (ΦΕΚ 4913/Β΄/2018) και ισχύει για ελλιπείς ενδείξεις δειγμάτων καυσίμων βυτιοφόρου οχήματος το ύψος του οποίου καθορίζεται (700 € ανά δείγμα καυσίμου, δηλαδή 2 Χ 700 € = 1.400 € )  από το άρθρο 101 παρ. 4Β της ως άνω αναφερομένης Υπουργικής Απόφασης, στην CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής στην οδό  Ηρώδου  Αττικού 12Α  ,  με Α.Φ.Μ. 094472979  και  Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ  ΑΘΗΝΩΝ.

Και συγκεκριμένα διότι κατά την διάρκεια δειγματοληψίας που πραγματοποιήθηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας στις 02/08/2023 και σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. πρωτ. οικ. 734 και α.α. 110 εντολή ελέγχου στο πρατήριο υγρών καυσίμων με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που  βρίσκεται στην Αρτέμιδα Αττικής στάση ΓΙΟΥΡΓΙΑ και αφορούσε τα προϊόντα  βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων και βενζίνη αμόλυβδη 98 οκτανίων με ταυτόχρονη  λήψη των αντιστοίχων δύο  ( 2 ) δειγμάτων καυσίμων βυτιοφόρου οχήματος που έφεραν πάνω τους σφραγίδες της προμηθεύτριας εταιρείας CORAL A.E . με νούμερα σφραγίδων 1795840 και 1795839 μαζί με τις σχετικές ταμπέλες ενδείξεων που οφείλουν να τα συνοδεύουν διαπιστώθηκε ότι σε αυτές δεν αναγραφόταν ο αριθμός της σφραγίδας του διαμερίσματος του βυτιοφόρου οχήματος που τα παρέδωσε.