Με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 1181 / 13.12.2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη, συνολικό πρόστιμο χιλίων τετρακοσίων ευρώ (  1.400  € )  για παράβαση του  άρθρου  101 παρ . 2Η   της Υ.Α.  91354 /2017  ( Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. )  ( ΦΕΚ 2983/ Β΄ /30.08.2017 ) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 109034 / 2018 (ΦΕΚ 4913/Β΄/2018) και  ισχύει  , για ελλιπείς ενδείξεις δείγματος καυσίμου βυτιοφόρου οχήματος το ύψος του οποίου  καθορίζεται ( 700 € ανά δείγμα  καυσίμου  , δηλαδή 2 Χ 700 € = 1.400 € )  από το άρθρο 101 παρ. 4Β της ως άνω αναφερομένης  Υπουργικής Απόφασης , στην  εταιρεία « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και δ.τ. « ΕΚΟ  ΑΒΕΕ » που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής στην οδό Χειμάρας 8Α  ,  με  Α.Φ.Μ. 094010146  και  Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ  ΑΘΗΝΩΝ διότι κατά την διάρκεια δειγματοληψίας που πραγματοποιήθηκε από τους υπαλλήλους  της υπηρεσίας μας στις 14/11/2023 και σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. πρωτ. οικ. 1084 / 13.11.2023 και α.α. 170  εντολή ελέγχου , στο πρατήριο υγρών καυσίμων με την επωνυμία « ΚΑΛΥΨΩ   

Κ.Ε.Α.  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ »  στο υποκατάστημά της που  βρίσκεται στην Παλλήνη Αττικής στο 40,2 χλμ. Αττικής Οδού ( προς Αθήνα ) και αφορούσε τα προϊόντα βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων και πετρέλαιο κίνησης  με ταυτόχρονη  λήψη των αντιστοίχων δύο  ( 2 ) δειγμάτων καυσίμου βυτιοφόρου οχήματος που έφεραν πάνω τους σφραγίδες της προμηθεύτριας  εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ με νούμερα σφραγίδων Α 768364 για το είδος βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων και Α 768362 για το είδος πετρέλαιο κίνησης μαζί με τις  σχετικές ταμπέλες  ενδείξεων που όφειλαν να τα συνοδεύουν διαπιστώθηκε ότι  σε αυτές δεν αναγραφόταν ο αριθμός της σφραγίδας του διαμερίσματος του βυτιοφόρου οχήματος που τα παρέδωσε .