Με την αρ. πρωτ.  247 / 11.03.2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη, συνολικό πρόστιμο έξη χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (  6.300  € )  για παράβαση του  άρθρου  101  παρ . 2Η   της Υ.Α.  91354 /2017  ( Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. )  ( ΦΕΚ 2983/ Β΄ /30.08.2017 ) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 109034 / 2018 (ΦΕΚ 4913/Β΄/2018) και  ισχύει  , για ελλιπείς ενδείξεις δείγματος καυσίμου βυτιοφόρου οχήματος το ύψος του οποίου  καθορίζεται  ( 700 € ανά δείγμα καυσίμου , δηλαδή 3 Χ 700 € = 2.100 €  και λόγω υποτροπής 3 Χ 2.100 € = 6.300 € )  από το άρθρο 101 παρ. 4Β της ως άνω αναφερομένης Υπουργικής Απόφασης , σε συνδυασμό με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4177 ( ΦΕΚ 173/τ. Α΄/08.08.2013)  στην  CORAL  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής στην οδό Ηρώδου  Αττικού 12Α  ,  με Α.Φ.Μ. 094472979  και  Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ  ΑΘΗΝΩΝ .

Και συγκεκριμένα διότι κατά την διάρκεια δειγματοληψίας που πραγματοποιήθηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας στις 06/02/2024 και σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. πρωτ. οικ. 104 / 05.02.2024 εντολή ελέγχου στο πρατήριο υγρών καυσίμων ,  με την επωνυμία « ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ » που  βρίσκεται στον Άγιο Στέφανο Αττικής στην Λεωφόρο Μαραθώνος  18 και αφορούσε τα προϊόντα βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων , βενζίνη αμόλυβδη 98 οκτανίων και πετρέλαιο κίνησης με ταυτόχρονη  λήψη των αντιστοίχων  δειγμάτων καυσίμου βυτιοφόρου οχήματος που έφεραν πάνω τους σφραγίδες της  προμηθεύτριας  εταιρείας CORAL A.E . με νούμερα 121204 , 121201 και 121202  μαζί με τις σχετικές ταμπέλες ενδείξεων που όφειλαν να τα συνοδεύει  διαπιστώθηκε ότι  σε αυτές δεν αναγραφόταν ο αριθμός της σφραγίδας του διαμερίσματος του βυτιοφόρου οχήματος που τα παρέδωσε.