Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 377/08-04-2024 Απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00€) στην επιχείρηση «Βασίλειος Χριστακόπουλος Α.Ε.Γ.Ε.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 50§9Β της με αρ. 91354 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30.8.2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2542/Β’/18.04.23), διότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι για το είδος «ΜΑΣΚΑ VENOM ¾ ενηλίκων 36307» επί της συσκευασίας του, δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες ενδείξεις στα ελληνικά (ονομασία πώλησης του προϊόντος στην ελληνική γλώσσα και ποιότητα, σύνθεση και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά) κατά παράβαση του άρθρου 50§1Β, Δ της ως άνω Υ.Α..