Με την υπ’ αρ.2437/17-5 -2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 2Β του  άρθρου 19 της Υ.Α. 91354/2017   (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. με αρ. 35952/13-4-23 (ΦΕΚ/Β/2542/18-4-2023) και όπως ισχύει, σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2  και  το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013), στην επιχείρηση  «ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.- ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ» (Φιλοποίμενος 27, Κεντρική Αγορά Αθηνών, Τ.Κ. 10551) επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές της παραπάνω Υπηρεσίας στις 3-5-2024  στην ανωτέρω επιχείρηση στην Αθήνα  στη Βαρβάκειο αγορά  διαπιστώθηκε ότι στην πινακίδα πώλησης για το προϊόν «μπούτια κοτόπουλο» δεν αναγραφόταν η ένδειξη για την προέλευση του προϊόντος κατά  παράβαση του άρθρου 19 παρ.1Δ της προαναφερόμενης  Υ.Α. 91354/2017, όπως ισχύει.