ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2566/29-10-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση: «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΟΕ-ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ- ΕΙΣΑΓ.-ΕΞΑΓ. & ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ΥΜΗΤΤΟΥ 108-110» διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 21/10/2014, διαπιστώθηκε μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις στο σημείο του πωλούμενου προϊόντος (βιβλίο: «τραπέζι για φίλους» με ISBN 978-3-625-13527-2) κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1§2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.