Με την υπ’ αρ.3321/27-6 -2024  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 7ΣΤ του  άρθρου 20 της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. με αρ. 35952/13-4-23 (ΦΕΚ/Β/2542/18-4-2023) και όπως ισχύει,  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2  και  το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013),στην επιχείρηση  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΜΠΡΙΛΛΗΣ- ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ»  (Τριών Ιεραρχών 152, Αθήνα)  επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές της παραπάνω Υπηρεσίας στις 14-6-2024  στην ανωτέρω επιχείρηση στην Αθήνα, επί της οδού Τριών Ιεραρχών 152, βρέθηκε στη μηχανή κοπής κιμά υπόλειμμα κιμά (από προηγούμενη κοπή) βάρους 340 γρ., κατά  παράβαση του άρθρου 20 παρ 6  Υ.Α. 91354/2017, όπως ισχύει .”