Με την υπ’ αρ.3220/21-6 -2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 7ΣΤ του  άρθρου 20 της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. με αρ. 35952/13-4-23 (ΦΕΚ/Β/2542/18-4-2023) και όπως ισχύει,  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2  και  το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013),στην επιχείρηση «MOHAMMAD HANIF  RASOOL –  ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» (Μιχαήλ Βόδα 232, Αθήνα, 10446) επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές της παραπάνω Υπηρεσίας στις 11-6-2024  στην ανωτέρω επιχείρηση στην Αθήνα,επί της οδού Μιχαήλ Βόδα 232, βρέθηκε στη μηχανή κοπής κιμά υπόλειμμα κιμά (από προηγούμενη κοπή) βάρους 195 γρ., κατά  παράβαση του άρθρου 20 παρ 6 Υ.Α. 91354/2017, όπως ισχύει.