Με την υπ’αρ. 13922/21-10-2013 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 800,00 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 122 παρ. 5δ της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» και σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν.4177/13, στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. (ΑΦΜ.: 094010146 – ΔΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ), με έδρα στο Μαρούσι (Χειμάρας 8Α), επειδή, κατά τη διενέργεια δειγματοληψίας υγρών καυσίμων από το πρατήριο υγρών καυσίμων με την επωνυμία «ΣΚΟΡΔΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» (Λ. Ειρήνης 59 στον Ταύρο), το οποίο προμηθεύεται καύσιμα από την ανωτέρω εταιρεία, διαπιστώθηκε από τα παρασχεθέντα παραστατικά στοιχεία, ότι στα εν λόγω
παραστατικά ο αριθμός αδείας λειτουργίας του δικαιούχου παραλήπτη που
αναγράφεται, δεν ανταποκρίνεται στον πραγματικό αριθμό άδειας λειτουργίας του
παραπάνω πρατηριούχου υγρών καυσίμων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 122 παραγρ. 4β της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»