Με την υπ’ αρ.1474/15-3-24   απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του  άρθρου 71 της Υ.Α 91354/2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), όπως ισχύει,  σε  συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2  και  το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013), στην επιχείρηση «FOLK ΔΑΡΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Ε.Ε. ΚΑΦΕ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ» που βρίσκεται  στην Αθήνα  επί της οδού Βύσσης 2 , επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές της παραπάνω Υπηρεσίας στις 7-3-2024  στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι  για το πιάτο «Pinsa Greca» δεν υπήρχε  στον τιμοκατάλογο η ένδειξη «κατεψυγμένο», κατά παράβαση του άρθρου  71 παρ. 3Β  της προαναφερόμενης  Υ.Α. 91354/2017, όπως ισχύει.