Με την υπ’αρ.   5039/22-09-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ  (500,00  €),  σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του  άρθρου 71 της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»  σε  συνδυασμό με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2 και το άρθρο 24 του Ν.4177/13 , επειδή , κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 11-9-2022  στην επιχείρηση  με την επωνυμία «TA ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ-ΙΚΕ- ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στο Κουκάκι, επί της οδού Δράκου 19 (ΑΦΜ: 800571831, Δ.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ), διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο του καταστήματος δεν αναγραφόταν ότι το προϊόν «Pizza special» ήταν κατεψυγμένο,  κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ.3Β  της προαναφερόμενης Υ.Α. 91354/2017.